logo
logo logo logo
Minner fra Gdansk 2017

Minner fra Gdansk 2017

Gdansk var målet for vårens 2017, koseligste eventyr for medlemmene i avdeling Oslo. Her deler vi noen av opplevelsene fra turen.

Skrevet av: Brit Karin Pedersen, Plasstillitsvalgt NAV Alna.

Gdansk, som ligger nord i Polen, forbinder mange av oss først og fremst med Lech Walesa og Solidaritet som er et symboltungt sentrum for fagforeningsarbeid, åpenhet og demokrati i Øst-Europa, og som i stor grad bidro til Jernteppets sammenbrudd. I tillegg er Polen det landet som avgir flest utenlandske arbeidere til det norske arbeidsmarkedet, og derfor et høyaktuelt reisemål for et fagforeningsseminar.

Vi var ca 80 medlemmer som deltok, og forventningene var store da vi møttes på Gardermoen for felles avreise torsdag 4. mai.

Etter ankomst og lunsj på hotell Mercure der vi bodde, startet seminaret med et inspirerende foredrag av sentralstyremedlem, Svein Olav Nilsen, som også er ansatt på Arbeidslivsenteret i Vestfold. Temaet for foredraget var gode arbeidsmiljø og hvordan oppnå dette. Og ikke minst hvilke ansvar og rolle vi som AVYO medlemmer og tillitsvalgte har i dette arbeidet. Utgangspunktet var en medarbeiderundersøkelse og utviklingsprogram, utviklet av BI for KS i kommunene om hvordan oppnå de beste resultatene, ved å finne faktorer og avvik som bidrar til å oppnå gode arbeidsmiljø på de enkelte enhetene. Fokus er de gode løsningene, og hvordan vi ønsker å ha det på arbeidsplassen. Hva kjennetegner de bedriftene som gjør det bra på arbeidsmiljø, og hvilke muligheter og kanaler har vi som fagorganiserte til å påvirke. En viktig kanal er deltakelse i medbestemmelsesapparatet på alle nivå, der man er med på å sette dagsorden. Andre kanaler er den løpende kontakten med ledelsen, avdelingsmøter og medlemsmøter. Videre er det viktig å bidra til en god kultur i NAV og Helfo gjennom god dialog og samhandling på arbeidsplassen, med fokus på muligheter og positive avvik, og ikke på problemer.

Viktige faktorer for å oppnå de beste resultatene, er å finne motivasjon som gir flest positive effekter for både medarbeidere og organisasjoner, slik at man på best mulig kan løse det samfunnsoppdraget som NAV og Helfo er satt til, samt leve opp til kjerneverdiene som organisasjonene har. For å få engasjerte medarbeidere er mestringstro det helt grunnleggende, og det handler om at den enkelte får brukt sin kompetanse og gis stor grad av autonomi i utførelsen av sine arbeidsoppgaver. Mestring gir indre motivasjon og økt produksjon. Det er påvist at medarbeidere som produserer godt, får helsegevinster.

Stikkord her er gode ledere og organisasjoner som evner å involvere og vise tillitt, og som legger til rette for at medarbeiderne opplever mestring. Sigrun Vågeng sier at ledelse er å sørge for at du får medarbeidere som kan stå i situasjonen og ta avgjørelser. Gode ledere og godt arbeidsmiljø er alles ansvar, og der er viktig å bruke alle tilgengelige kanaler, ikke minst gjennom god kommunikasjon og tilbakemelding til lederne. Det essensielle er å dra lasset sammen.

Temaet engasjerte og mange hadde meninger om god ledelse, godt arbeidsmiljø og hvordan man selv kan bidra til å oppnå dette på den enkelte arbeidsplassen. Vi fikk også egenerfarte historier om hvordan en god leder kan snu hele arbeidsmiljøet fra svært negativt med mistrivsel og høyt sykefravær, til nærvær og trivsel gjennom å legge til rette for og se den enkelte medarbeider.

På dag 2, hadde vi invitert representanter fra fylkesarbeidskontoret i Pomorskie, som er det fylket Gdansk ligger i. Vi fikk en svært spennende gjennomgang av arbeidsmarkedet og de mange utfordringer som Polen står overfor både lokalt og nasjonalt. Situasjonen på arbeidsmarkedet i Polen har blitt betydelig bedre de siste årene grunnet bedre økonomi, noe vi selv kunne observere gjennom de mange byggeprosjektene rundt om i byen. Men utfordringene er mange, blant annet en aldrende befolkning og underskudd på arbeidskraft i mange bransjer. Pomorskie skiller seg imidlertid ut fra resten av Polen med forholdsvis unge arbeidstakere og lav arbeidsledighet på rundt 7 prosent for hele fylket. 

Arbeidsledigheten er spesielt lav i de tre byene i fylket som kalles Trippelbyene, og som i tillegg til Gdansk er Gdynia og Sopot, der arbeidsledigheten er mellom 3 og 4 prosent, og den største utfordringen er mangel på kompetanse til å fylle ledige stillinger. Mange unge polakker med god utdanning og kompetanse velger å reise utenlands på grunn av bedre lønninger, som igjen fører til at Polen må importere arbeidskraft fra nabolandene, og da spesielt fra Litauen, men også fra Ukraina, Russland, Hviterussland, Moldova, Georgia, Bulgaria. Kroatia og Estland. Disse jobber stort sett i tradisjonelle bransjer der man ikke krever utdanninger, og der lønningene er lave. Per i dag er det 2 millioner polakker som jobber utenlands. 

Noen bransjer som trekkes fram som spesielt sårbare med tanke på manglende kompetanse er IT bransjen, byggbransjen, bilbransjen (produksjon), skips- og sjøfart, men det er også mangel på elektrikere, helse- og omsorgsarbeidere, yrkesfaglærere, sjåfører, sveisere og blikkenslagere for å nevne noen.

De største utfordringene i det polske arbeidslivet i tillegg til mangel på kompetent arbeidskraft, er mangel på mobilitet, beholde eldre arbeidstakere i arbeidslivet, inkludere langtidsledige og den passive arbeidsstyrken som har falt ut av arbeidslivet av ulike årsaker (over 40%), videreutdanning av arbeidstakere, øke tilgangen til helsevesenet for å forebygge sykdom og frafall i arbeidslivet. Lave lønninger bidrar også til at arbeidstakere velger å ikke jobbe. Dårlig offentlig kommunikasjon gjør mobilitet vanskelig.

Den nye regjeringen har gått til valg på å redusere pensjonsalderen fra 67 år til 65 år for menn og 60 for kvinner slik det var før, samt heve barnetrygden til 500 zloty som er nærmere 1500 kroner. Dyre reformer som ikke bidrar til å holde folk i arbeid. Spesielt økt barnetrygd har betydning for Norge fordi mange i Polen har rett til norsk barnetrygd. Når utgiftene øker i Polen, reduseres de i Norge etter bestemmelsen om at den høyeste ytelsen utbetales.

De er fortsatt mange polske arbeidstakere i Norge, men de siste årene har Norge opplevd at det er flere polakker som har reist tilbake grunnet økonomiske konjunkturer i Norge med synkende oljepriser og strammere arbeidsmarked, samt bedre økonomiske forhold i Polen.

Vi ble også presentert for hvilke rettigheter og plikter arbeidsledige i Polen har. Arbeidsgivere er pliktige å forsikre sine ansatte, som igjen utløser rettigheter til trygd ved arbeidsledighet. Det er en del krav til de som mottar dagpenger, og ytelsen gis for en begrenset periode med noe ulik lengde og gradvis reduksjon etter hvert som tiden går, og er høyest de tre første månedene. Dagpenger gis maksimalt i 365 dager, avhengig av hvor høy arbeidsledigheten er der man bor. I tillegg er det krav om å la seg undersøke av lege dersom årsaken til at man faller ut av arbeidslivet er sykdom. Det er også vilkår om å ta i mot jobber og tiltak man tilbys, om de ikke ligger for langt unna. Og det er karensperioder dersom man selv sier opp jobben og eventuelt sier nei til de tilbudene man får. Ikke så ulikt de virkemidlene man har i Norge.

Vi fikk mange spørsmål fra polakkene om rettigheter polske arbeidere har, og vi var så heldige at vi hadde med oss flere medlemmer med spisskompetanse på området, slik at vi fikk en utveksling av informasjon om regelverket blant annet for polske arbeidere som flytter hjem.

Lørdag var fridag, men de aller fleste benyttet anledningen til å bli med på guidet tur i byen. Gdansk er en spennende by med en svært interessant historie. Første stopp på turen var Leninverftet der Solidaritet bevegelsen oppsto, som var den første frie fagforening i Øst-Europa under Sovjettiden. Ellers er Gdansk den sjette største byen i Polen, og ble grunnlagt i 997. Den var under tysk herredømme i mange år og fram til slutten av annen verdenskrig. Voldsomme kamper ved slutten av krigen utslettet nesten hele sentrum, men omfattende gjenoppbygging etter krigen har gjenskapt mye av den gamle bygningsmassen. 

Gdańsk har vært og er et viktig kulturelt og vitenskapelig sentrum og et betydelig transportknutepunkt i det nordlige Polen, og som nevnt en by i økonomisk oppblomstring. Byen blir regnet som en av de vakreste middelalderbyene i Europa, og er vel verdt et besøk. De som var med på turen, var veldig fornøyd med opplegget og vi fikk mange gode tilbakemeldinger på arrangementet. Polen og Gdansk kan absolutt anbefales som reisemål.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu