logo
logo logo logo
Brukerne skal sikres samme rettigheter

Brukerne skal sikres samme rettigheter

AVYO har gitt innspill til ekspertutvalgets gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken.

​​Regjeringen har ønsket en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken, og nedsatte et ekspertutvalg for å utrede dette. Utvalget la fram sin rapport i februar 2017, som har vært ute på høring.

Innspillene som AVYO fikk i intern høringsrunde, dannet grunnlaget for vår tilbakemelding til YS, som var høringsinstans. Her kan du lese YS' svar til departementet: YS' høringsuttalelse - En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling

AVYO er enig med ekspertutvalget i at den delte ansvarsmodellen videreføres, at rettighetene til hjelpemidler fortsatt må sikres gjennom folketrygdloven, og at NAV fortsatt skal sikre brukerne de samme rettigheter, uansett hvor de bor i landet.

Noen av de områdene som ble vurdert av ekspertutvalget er ansvar for enkle og høyfrekvente hjelpemidler, tilrettelegging av bolig, velferdsteknologi og forenklinger/effektivisering.

Tolketjenesten er ikke vurdert av ekspertutvalget. AVYO mener at tolketjenesten må sees i sammenheng med ekspertutvalgets rapport og hjelpemiddelområdet som helhet. Tett samhandling mellom hjelpemiddelområdet og tolketjenesten har vist seg å være til det beste for brukerne.

Tolkeområdet

Mye fokus på tolkeområdet det siste året har engasjert tolkene som er organisert i AVYO.

Agenda Kaupang AS utarbeidet en rapport i fjor om tolkeområdet, som AVYO hadde intern høringsrunde på før vi ga vårt innspill til arbeids- og velferdsdirektoratet. Direktoratet ga igjen sitt svar på rapporten til departementet.

Departementet inviterte til et høringsmøte 2.5.17 om tolkerapporten. AVYO deltok i høringsmøtet, og vi hadde i forkant ny innspillrunde blant medlemmene i NAV HoT.

13 organisasjoner/aktører deltok på høringsmøtet, og presenterte sine innspill til tolkerapporten.

Departementet skal nå vurdere innspillene de har fått og ta stilling til tolkerapportens vurderinger og forslag.

For tiden jobbes det også med rammedokument og etiske retningslinjer for frilanstolker i NAV, som AVYO er engasjert i. 

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu