logo
logo logo logo
Forslag til statsbudsjett 2019 lagt fram

Forslag til statsbudsjett 2019 lagt fram

Det er foreslått et budsjett på 450,809 milliarder kroner til Arbeids- og velferdsetaten.

- At regjeringen viderefører viktige satsningsområder som IKT- moderniseringen og styrker inkluderingsdugnaden er viktig. Forslaget til statsbudsjett styrker bevilgninger som er i tråd med NAVs mål om enda bedre brukeropplevelser og styrket hjelp til brukere med sammensatte utfordringer og behov for tett oppfølging, sier 1. nestleder i AVYO Liv Dragsten.

Det foreslås en bevilgning på 423 millioner kroner til Prosjekt 3 i IKT-moderniseringsprogrammet. Prosjekt 3 foreslås startet opp i 2019 med avslutning i 2020. Målet er bedre selvbetjeningsløsninger, bedre innsyn i egen sak og en mer tilgjengelig og enklere kommunikasjon med NAV.

Individuell jobbstøtte
I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å styrke inkuderingsdugnaden med 125 millioner kroner, og i sammenheng med dugnaden er det foreslått en økning på 50 millioner til individuell jobbstøtte for å hjelpe flere med moderate og alvorlige psykiske helseproblemer med helse- og arbeidsrettet bistand.

For å videreføre styrkingen av markedskontaktfunksjonen foreslås 25,2 millioner kroner øremerket 36 markedskontakter som skal hjelpe flere ut av arbeidsledighetskøen og bidra til at NAV kommer tettere på bedriftene.

Ringer i vannet 2
Regjeringen foreslår også å utvikle Arbeids- og velferdsetatens bistand til arbeidsgivere med 3,5 millioner gjennom et toårig samarbeidsprosjekt med partene i arbeidslivet. Prosjektet har fått navnet Ringer i vannet 2.

Regjeringen foreslår å øke tildelingen til tiltaket varig tilrettelagt arbeid med 22,5 millioner, en økning på 1100 plasser.

Innenfor bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak skal flere personer med rusproblemer tilbys tiltaksplass. Isolert sett øker bevilgningen knyttet til denne gruppen med 20 mill. kroner. Satsingen inkluderer personellressurser. Regjeringen foreslår også å øke det midlertidige lønnstilskuddet og forenkle tiltaksregelverket.

I tillegg foreslår regjeringen blant annet:

- 22,5 millioner kroner foreslås til å opprette 200 nye tilrettelagte arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede.

- I regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet er det opprettet sju a-krimsenter der Arbeidstilsynet, NAV kontroll, Skatteetaten og politiet samarbeider. Det foreslås en økning i bevilgning på 4,4 mill. kroner for styrket innsats mot arbeidslivskriminalitet.

- Regjeringen foreslår å redusere den maksimale perioden arbeidsgivere fritas for lønnsplikt under permittering fra 49 til 26 uker. Forslaget betyr at det kan gis dagpenger under permittering i inntil 26 uker.

- For 2019 foreslås en dagpengebevilgning på 10,3 milliarder kroner (redusert fra 13.3).

- Det er foreslått en tildeling på 40 mill. kroner til nytt folkeregister.

Regjeringen foreslår også å videreføre avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen med kutt på 0,5 prosent for alle offentlige etater og virksomheter. Kuttet betyr 57,47 mill. for NAV.

Hvordan det endelige budsjettet blir, vet vi først etter behandlingen i Stortinget i desember.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu