logo
logo logo logo
Forslag til statsbudsjett for 2020 lagt fram

Forslag til statsbudsjett for 2020 lagt fram

Samlet tildeling til Arbeids- og velferdsetaten er 469,78 milliarder kroner.

7. oktober la regjeringen frem forslag til statsbudsjett.

Regjeringen viderefører avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) med kutt for alle offentlige etater og virksomheter. Rammen for NAV er redusert med om lag 95 millioner kroner som følge av effektiviseringskutt, men også nytt årlig effektiviseringskutt knyttet til reduserte leiekostnader for statlige virksomheter og beregnet gevinstrealisering for IKT-prosjekt 2.

434,2 millioner til Prosjekt 3 i IKT
IKT-moderniseringen i NAV er et langsiktig program fordelt på tre prosjekter. I Prosjekt 3 planlegges det å innføre nye løsninger for sykepenger, pleiepenger, omsorgspenger med mer, og prosjektet ble startet opp i år. Hensikten er å etablere løsninger som skal gi høy grad av automatisering og god kvalitet i saksbehandlingen. For 2020 foreslås en bevilgning på 434,2 mill. kroner til prosjekt 3 i IKT.

Inkluderingsdugnaden foreslås styrket med om lag 50 millioner.
Regjeringen fortsetter satsingen på tiltak som skal bidra til at flere som har falt utenfor, kan få en ny sjanse. Individuell jobbstøtte, funksjonsassistanse, mentorordning og lønnstilskudd er blant ordningene.

Individuell jobbstøtte styrkes med 10 millioner kroner i 2020. Målgruppen er personer med psykiske helseplager eller rusproblemer. Individuell jobbstøtte betyr koordinert arbeidsmarkeds- og helsebistand hvor kommune, spesialisthelsetjeneste og NAV-kontor samarbeider.
Ordningen med funksjonsassistanse styrkes med 10 millioner kroner. Målgruppen her er personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser som har behov for praktisk tilrettelegging og oppfølging i arbeidssituasjonen. For 2020 legges det også opp til bruk av virkemidler for å senke terskelen inn i arbeidslivet, som lønnstilskudd og mentor. Mentortiltaket er aktuelt for brukere som har behov for både faglig og praktisk bistand. Det er foreslått 3 millioner kroner til kompetanseheving og promotering av mentortiltaket i Arbeids- og velferdsetaten og overfor arbeidsgivere.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) styrkes
For å sikre at flere brukere får tilbud om varig tilrettelagt arbeid (VTA), foreslås bevilgningen til VTA styrket med 38,5 mill. kroner inkludert personellressurser. Dette sikrer videreføring av nivået på VTA-plasser i 2. halvår 2019.

AAP-kutt
Regjeringen foreslår å redusere minsteytelsen for nye mottakere av arbeidsavklaringspenger under 25 år, og bruke det innsparte beløpet til å styrke oppfølgingen av unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Det foreslås også å avvikle ung ufør-tillegget til alle nye mottakere av arbeidsavklaringspenger, uavhengig av alder. Begge endringer foreslås med virkning fra 1. februar 2020. Samlet er tiltakene anslått å gi en innsparing på 119 millioner kroner i 2020. Regjeringen foreslår å benytte et beløp tilsvarende innsparingen på forsterket oppfølging av unge mottakere av arbeidsavklaringspenger. Driftsbevilgningen til Arbeids- og velferdsetaten foreslås derfor økt med 119 mill. kroner.

Arbeidslivspakke
Det foreslås bevilget 25 millioner kroner til styrket oppfølging av utfordringer i arbeidslivet gjennom en arbeidslivspakke. De er satt av for å møte utfordringene knyttet til useriøse arbeidsforhold og arbeidslivskriminalitet, varsling og sikkerhet på norsk sokkel.

Forslag til statsbudsjett vil bli behandlet i Stortinget i desember. Hvordan det endelige budsjettet blir, vet vi først etter dette.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu