logo
logo logo logo
Forslaget til statsbudsjett er klart

Forslaget til statsbudsjett er klart

- Det framlagte budsjettet viderefører viktige satsningsområder, sier AVYOs leder Anne S. Henriksen.

​- Men forslaget inneholder heller ikke i år de store overraskelsene. Det blir spennende om det skjer endringer etter behandlingen i Stortinget senere i år. Det er gledelig at det foreslås midler til videre IKT-modernisering og at satsningen på ungdom og langtidsledige videreføres. Det har stor betydning at mennesker ikke blir gående ledige over lengre tid, sier hun.

Det er foreslått et budsjett på 441,64 milliarder kroner til Arbeids- og velferdsetaten, men i likhet med andre offentlige etater kuttes det 0,5 prosent gjennom regjerningens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. For NAV betyr dette et kutt på 57,2 millioner kroner. Det gjøres et kutt i budsjettet på 113 millioner for overføring av NAVI til Skatteetaten fra 1. april 2018.

Satsningen på ungdom og langtidsledige videreføres
Regjeringen iverksatte forsterket ungdomsinnsats i 2017 for å sikre unge ledige raskere oppfølging fra NAV-kontoret for å komme i arbeid eller fullføre utdanning. Denne videreføres i 2018 og foreslås økt med 70 mill. kroner. Regjeringen styrket i fjor også oppfølgingen av dagpengemottakere. For å videreføre denne forsterkede innsatsen for langtidsledige som nærmer seg slutten av dagpengeperioden, foreslås driftsbevilgningen økt med 37,2 mill. kroner.

Økt handlefrihet for NAV-kontorene
Regjeringen vil gi NAV økte muligheter til å utføre oppfølgingstjenester i egen regi. Dette er i tråd med stortingsmeldingen «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet». NAV får fullmakt til å omdisponerer inntil 200 millioner. Gjennom den økte fullmakten vil NAVs innsats for arbeidsinkludering av personer med psykiske helseproblemer prioriteres.

Moderniseringen av IKT-systemene i NAV fortsetter
Moderniseringen skal utvikle gode selvbetjeningsløsninger og høy grad av automatisert saksbehandling. Det foreslås bevilget 631,6 mill. kroner til Prosjekt 2. Regjeringen har også besluttet at planleggingen av Prosjekt 3 kan starte for å realisere moderne digitale systemløsninger på sykepengeområdet, pleiepenger, omsorgspenger, opplæringspenger og svangerskapspenger.

Regjeringen foreslår videre blant annet:

- Samlet tiltaksnivå blir på ca. 73.000 tiltaksplasser

- Bevilgningen til tiltaksplasser i VTA (varig tilrettelagt arbeid) foreslås styrket med 15 mill. kroner i 2018.

- Regjeringen foreslår at fosterforeldre med dagpenger og arbeidsavklaringspenger unntas fra avkortning. Dette medfører 25 mill. kroner i økte utgifter.

- Regjeringen foreslår å bevilge 85 mill. kroner for å utvide perioden for rett til arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker fra tre til seks måneder.

- Arbeids- og velferdsetatens driftsbevilgning foreslås økt med 35 mill. kroner til etatens arbeid med tilpasninger til modernisert folkeregister.

- Bevilgningen til Norges forskningsråd foreslås økt med 10 mill. kroner i 2018 for å styrke langsiktig forskning på arbeids- og velferdsområdet

Så får vi se hvordan endelig budsjett blir etter behandlingen i Stortinget i desember.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu