logo
logo logo logo
Tilbyr god kvalitet, men litt dårligere skår for offentlige tjenester

Tilbyr god kvalitet, men litt dårligere skår for offentlige tjenester

Det viser Innbyggerundersøkelsen 2019.

Innbyggerundersokelsen 2019 viser at innbyggerne fortsatt er fornøyde med å bo og leve i Norge, men gir litt dårligere skår enn tidligere på offentlige tjenester og politikernes evne til å lytte.

Innbyggerne opplever at det offentlige tilbyr tjenester av god kvalitet, at de følger lover og regler og behandler innbyggerne med respekt. Over halvparten av de som svarer, er også enige i at det offentlige behandler alle grupper rettferdig. Dette er i tråd med funn fra tidligere innbyggerundersøkelser.

FORBEDRINGSPOTENSIAL
Likevel er det mange innbyggere som mener at det offentlige har forbedringspotensial. At det offentlige kan bruke ressursene på en mer effektiv måte og bli flinkere til å lytte til innbyggernes meninger. Det er også en utbredt oppfatning om at det er mye plunder og heft i møte med det offentlige. Undersøkelsen viser blant annet at det gjenstår arbeid med klart språk i det offentlige.

holdninger til det offentlige

70 prosent av de som svarer, sier seg enige i at det offentlige tilbyr tjenester av god kvalitet, men andelen som er enige i at det offentlige følger lover og regler, har gått tilbake fem prosentpoeng siden 2015. Tilliten til stortingspolitikerne har falt. Respondentene har svart på hvor stor tillit de har til at politikerne arbeider for innbyggernes beste, på en skala fra null til 100. I 2013 fikk politikerne 56, i 2019 får de 46.

De som deltar i undersøkelsen, vurderer ulike offentlige tjenester uten krav til erfaring med bruk av tjenestene.
Undersøkelsen viser for eksempel at kvinner i snitt gir NAV en høyere skår enn menn, og de som er 67 år eller eldre gir en høyere skår enn de andre alderskategoriene. De som oppgir at de er uten fast arbeid, gir i gjennomsnitt NAV en lavere skår enn de som er i inntektsgivende arbeid, under utdanning, hjemmeværende eller alderspensjonister.


inntrykk av statlige tjenester

Innbyggerundersøkelsen gjennomføres av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet. Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu