logo
logo logo logo
Mer til kommunene og NAV

Mer til kommunene og NAV

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram tirsdag 14. mai

Bilde: regjeringen.no

Regjeringen øker rammetilskuddet til kommunene med 90 millioner kroner. 

Økningen skal kompensere for anslåtte merutgifter til økonomisk sosialhjelp i 2019, som følge av endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger. Innstrammingen i vilkårene for unntak fra maksimal varighet i programmet har medført at færre får unntak, og at flere mottar økonomisk sosialhjelp etterpå.

Regjeringen styrker også saksbehandlingskapasiteten i NAV med 15 mill. kroner.

Dette fordi endringene i regelverket samtidig medførte at saksmengden i NAV økte. Styrkingen skal øke Arbeids- og velferdsetatens kapasitet til avklaring av videre rett til ytelse for mottakere av arbeidsavklaringspenger, samt styrke klagesaksbehandlingen.

VTA

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å øke bevilgningen til varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 15 millioner kroner i 2. halvår 2019.

Dette gir rom for en opptrapping på om lag 300 nye plasser, i tillegg til økningen på 700 plasser som kom i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. Bevilgningen gir rom for å gjennomføre om lag 11 000 tiltaksplasser i VTA i gjennomsnitt i 2019. Dette er en økning på 1 800 plasser siden denne regjeringen tiltrådte.

Regjeringen foreslår også å styrke ordningen med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år med 15 millioner kroner i 2019.

I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Utsiktene er lite endret siden regjeringen la fram budsjettet i fjor høst, og trekkene viser:
Oppgang i norsk økonomi, økt sysselsetting og bedret konkurranseevne.

Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu