logo
logo logo logo
NAV og Helfo i statsbudsjettet

NAV og Helfo i statsbudsjettet

6. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett. – Det er ingen store overraskelser i det framlagte budsjettet, sier AVYOs leder Anne S. Henriksen.

Forslaget til statsbudsjett for 2017 for Arbeids- og velferdsetaten er totalt på 432,2 milliarder kroner. ​Regjeringen fortsetter sin avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform, og NAV får i likhet med andre offentlige etater et kutt i driftsbudsjettet på om la­g 0,5 prosent.

– At forvaltningen skal drive så effektivt som mulig er vi ikke uenige i, men det går en grense i forhold til hva som kreves av oss, og hva som er mulig å få til innenfor stadig knappere ressurser.

Overgang til digital post for innbyggerne
NAVs andel beregnet til 84,4 millioner kroner.
– Dette er et meget stort trekk som vi vil følge utviklingen av.

IKT
Regjeringen viderefører IKT-moderniseringen i NAV for å få flere selvbetjeningsløsninger og automatisert saksbehandling. 440 millioner kroner er foreslått til prosjekt 2 i moderniseringen for saksbehandling av søknader om foreldrepenger og engangsstønad. I tillegg vil Prosjekt videreføre arbeidet med en spesialisering av ytelsesforvaltningen.

NAV Kontaktsenter
Regjeringen foreslår å styrke NAV Kontaktsenter med 16 millioner kroner for å dekke merutgifter for å besvare spørsmål om sosiale tjenester.
– Dette er et steg i riktig retning og bra for brukerne.

Hurtigspor for flyktninger
Arbeidsminister Anniken Hauglie og innvandringsminister Sylvi Listhaug vil bevilge 23 millioner kroner til tiltak for å få flyktninger raskere i jobb i Norge. Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner til etablering av et hurtigspor inn i arbeidsmarkedet for flyktninger med etterspurt kompetanse. Regjeringen foreslår også 10 millioner kroner til NAV for å gi yrkesveiledning i asylmottak.
– Å avklare tidlig hva den enkelte har av kompetanse og hva som trengs for å komme ut i arbeidsliv er av stor betydning for vellykket integrering.

Arbeidsmarkedstiltak
Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner til aktivitetsplikt for alle under 30 år som mottar sosialhjelp. I tillegg settes det av 30 millioner til ungdomssatsningen som innebærer at de under 30 år skal ha et tilbud om aktivitet innen åtte uker. Ungdomssatsingen skal gjelde hele landet, men vil i første omgang bli særlig rettet mot fylkene på Sør- og Vestlandet som er hardest rammet av økende ledighet.
– Det er av svært stor betydning at ungdom ikke blir gående ledig over lang tid.

Regjeringen viderefører satsningen på tiltaksplasser, og foreslår 1 000 nye tiltaksplasser. Samlet tiltaksnivå blir på om lag 75000 tiltaksplasser i 2017.
– Ikke den store endringen, men et lite steg i riktig retning. At en samtidig sier at en vil gi NAV-kontorene økt myndighet og handlefrihet er svært avgjørende for gode resultater.
Kjerneoppgaveprosjektet i NAV-kontor har gitt svært gode resultater. Det er gledelig å se at regjeringen foreslår å øke omdisponeringsfullmakten fra 40 millioner til 100 millioner.

Utvidet tolke- og ledsagerhjelp
Regjeringen foreslår å bevilge 18,3 millioner kroner til å utvide retten til tolke- og ledsagerhjelp i folketrygden. Det innebærer at døvblinde også kan få rett til ledsager med tolkekompetanse ved deltagelse i fritidsaktiviteter. Dette vil blant annet omfatte ledsagelse i forbindelse med fysisk aktivitet, handleturer, kafébesøk og kulturelle begivenheter.
– Dette har stor betydning for at de brukerne det gjelder skal kunne delta i samfunnslivet.

Utvidelse av pleiepengeordningen
Yrkesaktive foreldre med kronisk syke barn, som i dag faller utenfor ordningen, skal få økonomisk støtte gjennom pleiepenger. Regjeringen foreslår å bevilge 140 millioner kroner til utvidelse av ordningen.
– Også dette et kjærkommet forslag.

HELFO
Også i HELFO er målet økt bruk av digitale tjenester og selvhjulpne brukere. Det foreslås 10 mill. kroner til utvikling av system for elektronisk utveksling av trygdeinformasjon innenfor EU/EØS. Det forventes at elektronisk utveksling skal starte opp i løpet av 2018. Arbeidet med utvikling av nasjonale systemer må derfor påbegynnes i 2017.
– Disse systemene har vi ventet lenge på, så det er bra at en kommer i gang, sier AVYOs hovedtillitsvalgt i HELFO Natalya Sepman.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu