logo
logo logo logo
NAV oppsummerer 2018

NAV oppsummerer 2018

NAVs årsrapport viser at flere brukere får riktig ytelse til rett tid.

I 2018 fikk flere av brukerne riktig ytelse til rett tid. De fleste saksområdene har måloppnåelse på saksbehandlingstid, og det er færre ubehandlede saker. Kvalitetsarbeidet er styrket, og de positive resultatene de siste årene er videreført i 2018.

Samtidig har regelverksendringene på arbeidsavklaringspenger gitt merarbeid og hatt høy prioritet. Ved utgangen av 2018 hadde NAV fortsatt utfordringer med å sikre tidlig nok vurdering av muligheten for forlengelse av arbeidsavklaringspenger for enkelte brukere, og med saksbehandlingstiden for klagesaker, uføretrygd og ytelser til enslige forsørgere.

Ifølge rapporten har Regjeringens inkluderingsdugnad vært høyt prioritert siden lanseringen 20. juni. Flere markedskontakter og rekrutteringsavtaler bidrar til økt samhandling, og arbeidsgiverne er mer positive til samhandling med NAV. NAV legger også mer vekt på tettere arbeidsrettet oppfølging av personer med stort bistandsbehov.

Her er noen oppsummeringer:

- Over 10 millioner brukere har møtt NAV via telefon eller på NAV-kontoret. Brukertilfredsheten ligger på samme nivå som foregående år, mens antall serviceklager har gått noe ned.

- NAV samarbeider tettere med arbeidsgivere

- færre mottar arbeidsrelaterte ytelser

- Overgangen til arbeid for registrerte arbeidssøkere var 66 prosent, det samme som i 2017.

- Markedsarbeidet er styrket med flere markedskontakter, og det er inngått flere intensjonsavtaler med store virksomheter. Avtalene omfatter samarbeid om rekruttering, inkludering og kvalifisering av arbeidssøkere med mål om arbeid. For å få flere i arbeid er det også arrangert et stort antall rekrutteringsaktiviteter.

- Det er tilsatt flere jobbspesialister, som skal bidra til at personer som trenger tettere oppfølging blir inkludert i arbeidslivet.

- Hjelpemiddelsentralene hadde høy måloppnåelse og mye aktivitet.

- Saksbehandlingstidene totalt sett for nasjonale saker er kortere enn i 2017

- Det var 67 millioner besøk på nav.no – 5 millioner flere enn i 2017.

- Ventetiden på telefon har gått noe ned, særlig 2. halvår

- Digital søknad om økonomisk sosialhjelp, digitalisering av sykefraværsoppfølgingen og en komplett løsning for digital søknad om foreldrepenger er noen av IT-leveransene i 2018.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu