logo
logo logo logo
Ny IA-avtale fører til endringer i statsbudsjettet 2019

Ny IA-avtale fører til endringer i statsbudsjettet 2019

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår å omprioritere bevilgninger på til sammen 273 millioner kroner.

Departementet tar sikte på å komme raskt i gang med å implementere virkemidlene i avtalen for å bidra til å nå målene om lavere sykefravær og redusert frafall, i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Det foreslås omprioriteringer av bevilgninger på til sammen 273 mill. kroner knyttet til følgende tiltak og virkemidler:

- En ny arbeidsmiljøsatsing med vekt på kunnskapsutvikling, formidling og veivisning i forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Det skal etableres en nettportal knyttet til Arbeidstilsynets nettsider som skal formidle kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Det er lagt til grunn at det skal benyttes 70 mill. kroner til satsingen i 2019, og deretter 50 mill. kroner årlig.

- Etablering av bransjeprogrammer for å målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall. Det er lagt til grunn at det skal benyttes 60 mill. kroner til formålet i 2019, og deretter 80 mill. kroner årlig.

- Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykmeldte som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver. Det er lagt til grunn at det skal benyttes 70 mill. kroner til formålet årlig.

- Tilskudd til ekspertbistand til bruk i enkeltsaker med lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær for å støtte opp under arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær på den enkelte arbeidsplass. Det er lagt til grunn at det skal benyttes 50 mill. kroner til formålet årlig.

- IA-avtalen skal stimulere til kunnskapsutvikling, både innenfor avtalens innsatsområder og om tiltak på arbeidsplassene og partssamarbeidet på arbeidsplassnivå. Det vil trolig også være behov for utvikling av data- og statistikkgrunnlag på bransje- og yrkesnivå innenfor IA-avtalens fokusområder og ev. også annen data og statistikk. Det er lagt til grunn at det skal benyttes 21 mill. kroner årlig til utvikling av bedre data- og kunnskapsgrunnlag.

- Utvikling av en ny kursmodul om sykmeldingsarbeid. Det er lagt til grunn at det skal benyttes 2 mill. kroner til formålet i perioden 2019–2021.


Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu