logo
logo logo logo
Økt fokus på de unge

Økt fokus på de unge

- Viktig at midlene til oppfølging omfordeles så raskt som mulig.

- Det er viktig at midlene til oppfølging av unge på AAP blir omfordelt så raskt som mulig, sier Øyvind Hov Randmæl.

I forslag til statsbudsjett for 2020 foreslår regjeringen å redusere minsteytelsen for nye mottakere av arbeidsavklaringspenger under 25 år og bruke det innsparte beløpet til å styrke oppfølgingen av unge som mottar arbeidsavklaringspenger.

- Forsterket oppfølging av unge mottakere av arbeidsavklaringspenger, og økt fokus på dem under 25 år, er klokt. Det gjenstår å se hvordan det endelige budsjettet blir, men det er viktig at disse midlene i så fall blir omfordelt og kommer ut så raskt som mulig. Ellers kan denne reduksjonen føre til en ekstra belastning for ansatte på NAV-kontor. Samarbeidspartnerne som for eksempel kommunene og tiltaksarrangører må også være raskt på banen for at vi skal kunne fortsette arbeidet med å bidra til at de unge kommer ut i aktivitet og arbeid så raskt som mulig. Det er svært viktig at de unge ikke blir gående ledig over lang tid, sier Øyvind Hov Randmæl.

Det foreslås bevilget ekstra 25 millioner kroner til å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Midlene er satt av til utfordringer knyttet til useriøse arbeidsforhold og arbeidslivskriminalitet.

- Vi har mange medlemmer på NAV Kontroll, og dette bidrar til økt fokus på jobben de gjør der. At det settes inn ekstra ressurser på for å få bukt med useriøse arbeidsgivere, er positivt, sier han.

Regjeringen viderefører avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) med kutt for alle offentlige etater og virksomheter.

- Vi skal drive så effektivt som mulig, men det går en grense når det gjelder hva som kan kreves av oss, og hva som er mulig å få til innenfor stadig knappere ressurser. Over tid og i den størrelsesorden det nå er snakk om, setter dette store krav til innsparing. Det merkes tydelig i en tid med regionalisering og samlokalisering. NAV har vært i forkant av disse kuttene, men nå begynner de å bli såpass store, at det vil bli mer å gjøre på hver enkelt ansatt. De vil få en mer enda mer hektisk og stadig mer krevende arbeidshverdag, sier AVYOs leder.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu